ആ കോര്‍ണറിന്റെ ഉടമ ഇതാ ഇവിടെ; ഡാനിയുടെ കാലില്‍ അൽഭുത ഗോൾ പിറന്ന കഥ

ആ കോര്‍ണറിന്റെ ഉടമ ഇതാ ഇവിടെ | wakeupnow

ആ കോര്‍ണറിന്റെ ഉടമ ഇതാ ഇവിടെ; ഡാനിയുടെ കാലില്‍ അൽഭുത ഗോൾ പിറന്ന കഥ

Posted by Wake Up Now on Wednesday, February 12, 2020